.
Скачать бланк акт виконаних робіт
Комментарии (0) | Просмотры: 0

скачать бланк акт виконаних робіт

Облік, аналіз, аудит розрахунково-касових операцій. p>

Введення. p>

1.Значеніе і завдання обліку розрахунково-касових операцій в умовах ринкових відносин
Бухгалтерський облік грошових коштів має важливе значення для правильноїорганізації грошового обігу, в ефективному використанні фінансовихресурсів. Уміле розподіл грошових коштів само по собі можеприносити організації додатковий дохід. Тому потрібно постійно думатипро раціональне вкладення тимчасово вільних грошових коштів для отриманняприбутку.
Бухгалтерський облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операційвиконує такі основні завдання:
-перевірка правильності документального оформлення і законності операцій згрошовими коштами, розрахункових і кредитних операцій, своєчасне іповне відображення їх в обліку.
-забезпечення своєчасності, повноти та правильності розрахунків за всімавидів платежів і надходжень, виявлення дебіторської та кредиторськоїзаборгованості.
-своєчасне виявлення результатів інвентаризації грошових коштів,грошових документів і розрахунків, забезпечення вишукування дебіторської іпогашення кредиторської заборгованості та позик кредитних установ увстановлені терміни.
-забезпечення збереження грошових коштів, безперебійне забезпеченняготівкою нагальних потреб організації
-вишукування можливостей найбільш раціонального вкладення вільних грошовихкоштів як джерела фінансових інвестицій, що приносять дохід. p>

Актуальність обраної теми полягає в тому, що підприємства вумовах ринкових відносин мають господарські зв'язки з іншимипідприємствами. Чітка організація розрахунків сприяє прискореннюоборотності оборотних коштів, своєчасному надходженню грошовихкоштів, а отже ефективної роботи підприємства.
Мета дипломної роботи:вивчити і розкрити порядок ведення касових і розрахункових операцій.
1. Проаналізувати чи забезпечує організація бухгалтерського обліку грошових коштів їх повний, точний і своєчасний облік і операції з їх руху.
2. Чи сприяє система обліку грошових засобів контролю за збереженням, наявністю та цільовим використанням коштів.
3. Визначити чи допомагає система безготівкових розрахунків скоротити витрати по грошовому обігу і потреба в готівкових коштах. P>

Дана тема дипломної роботи буде розглянута на прикладі організації
Камиш-Бурунського ЛВУМГ. ЛВУМГ є основним виробничим ланкою всистемі трубопровідного транспорту газу, головним завданням євиконання встановлених завдань з приймання і транспортування газу відпостачальників, забезпечення безперебійного постачання газом споживачів наділянці газопроводу обслуговується ЛВУМГ. Організація входить в єдинусистему газопостачання країни функціонує як єдиний технологічнийкомплекс. Відповідно до статуту затвердженого Правлінням ВАТ "Газпром",організація є господарюючим суб'єктом, що володіє правомюридичної особи за законодавством Російської Федерації, маєсамостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків. p>

2.Учетная політика в частині розрахунково-касових операцій p>

Відповідно до Статуту Організація зобов'язана здійснювати оперативнийта бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської діяльності,складати Державну статистичну звітність, звітувати прорезультати діяльності в порядку і строки, що встановлюються ВАТ "Газпром" ізаконодавством Російської Федерації. Бухгалтерський облік в організаціїздійснюється за єдиною журнально-ордерної системи обліку, дляавтоматизації бухгалтерського обліку використовується єдина автоматизованасистема. Облік реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для визначенняфінансових результатів від реалізації в бухгалтерському обліку здійснюєтьсяна основі методу нарахувань, при якому визначення виручки від реалізаціїпродукції (робіт, послуг) проводиться з дати відвантаження продукції,виконання робіт або надання послуг. При цьому датою відвантаження продукціївважається день передачі відповідного товаророзпорядчого документа,датою виконання робіт вважається день, коли виконання робіт (наданняпослуг) було фактично завершено. Інвентаризацію проводять:
-Товарно-матеріальних цінностей щорічно за станом на 1 жовтня.
-основних засобів - один раз на три роки за станом на 1 листопада.
-розрахункових статей балансу - за підсумками розрахунків за рік.
Облік ведеться на бланках первинних документів, затверджених Держкомстатом
РФ. P>

3.Учет касових операцій. P>

Основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є: точний,повний і своєчасний облік цих коштів і операції з їх руху;контроль за наявністю грошових коштів та грошових документів, їхзбереженням і цільовим використанням; контроль за дотриманням касової ірозрахунково-платіжної дисципліни; виявлення можливостей більш раціональноговикористання грошових коштів. У всіх операціях по касі задіянінаступні учасники:
1. Особа що вносять або яка отримує на руки готівку.
2. Керівник організації, який несе відповідальність за діяльність організації перед її колективом, законом. Візує бухгалтерські документи.
3. Головний бухгалтер, який розробляє фінансову стратегію і тактику господарських операцій, що оформляє і перевіряє документи, візує їх.
4. Касир, що оформлює касові документи, реєструє їх, приходить і видає готівкові кошти. P>

Відповідальність за дотримання порядку ведення касових операційпокладається на керівника організації, головного бухгалтера і касира.
Касир під час вступу на роботу повинен ознайомитись з правилами веденнякасових операцій. З ним керівник організації укладає договір проповну індивідуальну матеріальну відповідальність. Це означає, що занедостачу грошей у касі в повному обсязі відповідає касир. Керівникипідприємств зобов'язані обладнати касу і забезпечити зберігання грошей уприміщенні каси, а також при доставці їх з установи банку і здачі вбанк. У тих випадках, коли з вини керівників підприємства не булистворені необхідні умови, що забезпечують збереження грошових коштівпри їх зберіганні і транспортуванні, вони несуть у встановленомузаконодавством порядку відповідальність. p>

Приміщення каси має бути ізольовано, а двері до каси під часздійснення операцій-замкнені з внутрішнього боку. Доступ до приміщення касиособам, які не мають відношення до її роботи, забороняється. Каси підприємстваможуть бути застраховані згідно з чинним законодавством. p>

Всі готівкові гроші та цінні папери на підприємствах зберігаються, якправило, у вогнетривких металевих шафах, а в окремих випадках-вкомбінованих і звичайних металевих шафах, які після закінченняробочого дня закриваються ключем і опечатуються печаткою касира. Ключі відметалевих шаф і печатки зберігаються у касирів, яким забороняєтьсязалишати їх в обумовлене місце, передавати стороннім особам абовиготовляти невраховані дублікати. Враховані дублікати ключів в опечатанихкасирами пакетах, скриньках тощо зберігаються у керівників підприємств.
Не рідше одного разу на квартал проводиться їх перевірка комісією,призначається керівником підприємства, результати її фіксуються в акті.
При виявленні втрати ключа керівник підприємства повідомляє проподію в органи внутрішніх справ і вживає заходів до негайної замінизамка металевої шафи. Зберігання в касі готівки та іншихцінностей, які не належать даному підприємству, забороняється. Передвідкриттям приміщення каси і металевих шаф касир зобов'язаний оглянутизбереження замка дверей, віконних грат і печаток, переконатися усправності охоронної сигналізації. У разі пошкодження або зняття печатки,поломки замків, дверей або грат касир зобов'язаний негайно доповісти проце керівнику підприємства, який повідомляє про подію в органивнутрішніх справ і вживає заходів до охорони каси до прибуття їх співробітників.
У цьому випадку керівник, головний бухгалтер або особи, які їх замінюють, атакож касир підприємства після отримання дозволу органів внутрішніх справпроводять перевірку грошових коштів та інших цінностей зберігаються в касі.
Ця перевірка повинна бути проведена до початку касових операцій. Прорезультати перевірки складається акт в 4-х примірниках, якийпідписується всіма що беруть участь у перевірці особами. Перший примірник актапередається до органів внутрішніх справ, другий-надсилається до страховоїкомпанію, третій - надсилається до вищестоящої організації, а четвертий --залишається у підприємства. p>

3.1 Документальне оформлення руху грошових коштів в касі і бухгалтерська обробка касових звітів. p>

Жодна касова операція не повинна проводитися без наявності первиннихвиправдувальних документів, оформлених належним чином.
Первинна документація касових операцій:прибутковий касовий ордер;
-видатковий касовий ордер;
-касова книга;
-платіжна відомість;
-журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів. p>

Розглянемо порядок оформлення господарських операцій, в результатіяких обсяг готівкових коштів у касі збільшується. Ці операції можутьбути такі:
1.Полученіе виручки готівкою:
-за реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг;
2.Расчети готівкою в касу:
-повернення виданих авансів;
-надходження за раніше пред'явленим претензіям;
3. Позики готівкою:
-кредити банків для робітників;
-короткострокові та довгострокові позики.
Оформляються операції з внесення в касу готівкових грошей дотримуюся щимчином:
1. Особа, що вносить готівку, представляє супровідні документи, а також довіреність (якщо це необхідно) для здійснення даної операції в бухгалтерію організації.
2. Головний бухгалтер складає прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього, підписує обидва документи, перевіряючи правильність їх заповнення, ставить на квитанції печатку підприємства, реєструє ордер в журналі реєстрації.
3. Головний бухгалтер передає прибутковий касовий ордер і супровідні документи касиру
4. Касир перевіряє відповідність сум готівкових коштів за супровідними документами, прибуткового ордера, квитанції до нього і перераховує передані особою, що вносить кошти до каси готівку. При збігу всіх сум касир підписує прибутковий ордер, квитанцію до нього і видає квитанцію на руки особі вносить готівку.
5. Касир прибуткує готівку, реєструє операцію в касовій книзі, гасить прибутковий касовий ордер та додані до нього документи штампом або написом "отримано"
6. Головний бухгалтер відзначає погашений прибутковий касовий ордер в журналі реєстрації. P>

Розглянемо тепер другий тип касових операцій - операції по витратіготівки з каси. До них відносяться наступні операції:
1. Видача заробітної плати
2. Здача виручки на розрахунковий рахунок у банку.
3. Видача сум готівкою: p>

-під звіт і т. д.
Оформляються операції по витраті готівки таким обра зом:
1. Головний бухгалтер складає і перевіряє видатковий касовий ордер, який підписується керівником і головним бухгалтером, і реєструє його в журналі реєстрації.
2. Касир приймає видатковий касовий ордер до виконання, видає готівку, вимагаючи при цьому від стороннього фізичної особи обов'язкового пред'явлення документа що засвідчує його особу.
3. Касир гасить прибутковий касовий ордер, реєструє досконалу операцію у касовій книзі.
4. Головний бухгалтер відзначає видатковий касовий ордер у журналі реєстрації як погашений. P>

Видачу грошей касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковомукасовому ордері або замінює його документі. Якщо видача грошейпроводиться за дорученням, оформленої в установленому порядку, в текстіордера після прізвища, імені та по батькові одержувача грошей бухгалтерієювказується прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено отриманнягрошей. Якщо видача грошей проводитьсяза відомістю, перед розпискою в одержанні грошей касир робить напис: "Задовіреності. "Довіреність залишається в документах дня, як додаток довидаткового касового ордера або відомості. Оплата праці, виплата допомогіз соціального страхування і стипендій проводиться касиром за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями без складання видаткового касового ордерана кожного одержувача. На титульному (заголовному) листі платіжної (розрахунково -платіжної) відомості робиться дозвільний напис про видачу грошей запідписами керівника та головного бухгалтера підприємства або осіб на цеуповноважених. В аналогічному порядку можуть оформлятися і разові видачігрошей на оплату праці (при виході у відпустку, хвороби тощо), а також видачадепонованих сум і грошей під звіт на витрати, пов'язані зі службовимивідрядженнями, декільком особам. Разові видачі грошей на оплату праціокремим особам проводяться, як правило, за видатковими касовими ордерами. p>

Після закінчення строків оплати праці, виплати допомоги по соціальномустрахування і стипендій касир повинен: а) у платіжній (розрахунково-платіжної) відомості проти прізвища осіб,яким не проведені зазначені виплати, поставити штамп або зробитивідмітку від руки: "Депоновано"; б) скласти реєстр депонованих сум; в) в кінці платіжної (розрахунково-платіжної) відомості зробити напис профактично виплачених і підлягають депонуванню сумах, звірити їх ззагальним підсумком за платіжною відомістю і скріпити підпис своїм підписом.
Якщо гроші видавалися не касиром, а іншою особою то на відомостідодатково робиться напис: "Гроші за відомістю видавав (підпис)
". Видача грошей касиром і роздавальником за однією відомістю забороняється;г) записати в касову книгу фактично виплачену суму і поставити навідомості штамп: "Видатковий касовий ордер № _____". p>

Бухгалтерія робить перевірку відміток, зроблених касиром уплатіжних (розрахунково-платіжних) відомостях, і підрахунок виданих ідепонованих по них сум. p>

Депоновані суми здаються в банк, і на здані суми складаєтьсяодин загальний видатковий касовий ордер. p>

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також витратнікасові ордери та замінюючі їх документи повинні бути заповненібухгалтерією чітко і ясно чорнилами кульковою ручкою або виписані на машині
(Друкарській, обчислювальної). Підчистки, помарки або виправлення в цихдокументах не допускаються. У прибуткових і видаткових касових ордерахвказується підстава для їх складання і перелічуються додані до нихдокументи. p>

Видача прибуткових і видаткових касових ордерів або їх замінюютьдокументів на руки особам, які вносять або одержують гроші, забороняється.
Прийом і видача грошей за касовими ордерами може проводитися тільки у деньїх складання. При отриманні прибуткових і видаткових касових ордерів абозамінюють їх документів касир зобов'язаний перевірити:а) наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а навидатковому касовому ордері або замінює його документі дозвільноїнаписи (підпису) керівника підприємства або осіб на це уповноважених;б) правильність оформлення документів;в) наявність перелічених у документах додатків. p>

У разі недотримання одного з цих вимог касир повертаєдокументи до бухгалтерії для належного оформлення. Прибуткові та видатковікасові ордери або замінюючі їх документи негайно після одержання абовидачі за ними грошей підписуються касиром, а додані до них документипогашаються штампом або підписом "Сплачено" із зазначенням дати (числа,місяця, року).
Типові помилки при заповненні прибуткового та видаткового касових ордерів:
-не вказується назва організації
-не проставляються або виправляються номери касових ордерів, не дотримуєтьсяправило наскрізної нумерації з початку року
-неправильно вказується або не вказується дата
-не проставляється або неправильно вказується кореспондуючийрахунок
-після здійснення операції на ордері не проставляються відмітки «погашено»або «оплачено»
-відсутні необхідні підписи і печаткивідсутні розпису отримувачів грошових коштів p>

Усі надходження і видачі готівки підприємства враховуються вкасовій книзі. Кожне підприємство веде тільки одну касову книгу,яка повинна бути пронумерована, прошнурована і опечатана сургучною абомістичний печаткою.Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписамикерівника та головного бухгалтера цього підприємства. p>

Записи в касовій книзі ведуться в 2-х примірниках черезкопіювальний папір чорнилом або кульковою ручкою. Другі примірникилистів повинні бути відривними і служать звітом касира. Перші екземпляриаркушів залишаються в касовій книзі. Перші та другі примірники аркушівнумеруються однаковими номерами. Підчистки і не обговорені виправлення вкасовій книзі не допускаються. Виправлення в касовій книзі робляться шляхомзакреслення тонкою межею неправильних сум так, щоб було можнапрочитати закреслено, підписує над закресленим виправлена сума,внизу (на вільному місці) робиться застереження «виправлено на сумму______»
(сума вказується прописом та засвідчується підписами касира, а такожголовного бухгалтера).
Записи в касову книгу проводяться касиром відразу ж після отримання абовидачі грошей по кожному ордеру або іншому заміняє його документа.
Щодня в кінці робочого дня, касир підбиває підсумки операцій за день
, Виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає в бухгалтеріюяк звіт касира другий відривний аркуш з прибутковими витратнимикасовими документами під розписку в касовій книзі. p>

Типові помилки при заповненні касової книги:
-не проставляється або неправильно вказується кореспондуючий рахунок;
-не завжди проставляється сума залишку грошей на початок дня;
-помилки при підрахунку підсумкових сум і залишку;
-іноді записи ведуться помісячно, замість того, щоб вести їх щодня абораз на три-п'ять днів. p>

3.2Сінтетіческій та аналітичний облік грошових коштів в касі. p>

Для обліку наявності і руху грошових коштів в касі підприємствавикористовується активний рахунок 50 "Каса". Сальдо рахунка вказує на наявністьсуми вільних грошей у касі підприємства на початок місяця; оборот подебетом - суми, що надійшли готівкою в касу, а по кредиту-суми,видані готівкою. Касові операції записуються за кредитом рахунка 50 івідображаються в журналі-ордері № 1. Обороти за дебетом цього рахункузаписуються в різних журналах-ордерах і, крім того, контролюютьсявідомістю № 1. Підставою для заповнення журналу-ордера № 1 і у відомості № 1служать звіти касира. Кожному зі звітом в регістрі відводиться один рядокнезалежно від періоду, за який складено касовий звіт. Кількістьзайнятих рядків у журналі-ордері та у відомості повинне відповідатикількості зданих касиром звітів. p>

Ведення касових операцій оформляється наступними проводками:
Надходження готівки в касу за чеками з банку: p>

Дебет 50 "Каса" p>

Кредит 51 "Розрахунковий рахунок".
Надходження в касу за прибутковим касовим ордером суми залишківпідзвітних сум: p>

Дебет 50 "Каса" p>

Кредит 71 "Розрахунки з підзвітними особами"
Надходження в касу за реалізацію зайвих невикористаних МШП: p>

Дебет 50 "Каса" p>

Кредит 48 "Реалізація інших активів".
Надходження в касу за реалізацію готової продукції і надання послуг: p>

Дебет 50 "Каса" p>

Кредит 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг).
Видача по видаткових касових ордерів або іншим, замінюють їх документам: p>

Дебет 71 "Розрахунки з підзвітними особами", p>

70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці", p> 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". p>

73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"; p>

Кредит 50 "Каса". p>

Депонування не виданих вчасно сум заробітної плати: p>

Дебет 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" p>

Кредит 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами"
Здача виручки від реалізації, депонованих сум на рахунки в банках: p>

Дебет 51 "Розрахунковий рахунок" p>

Кредит 50 "Каса".
Облік виявленої недостачі: p>

Дебет 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" p>

Кредит 50 "Каса". P>

Дебет 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями " p>

Кредит 84" Нестачі і втрати від псування цінностей "
Утримання недостачі із заробітної плати: p>

Дебет 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" p>

Кредит 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями"
Внесення суми в погашення нестачі суми у погашення недостачі в касу: p>

Дебет 50 "Каса" p>

Кредит 73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями".
Встановлення надлишків в касі: p>

Дебет 50 "Каса" p>

Кредит 80 "Прибутки та збитки". P>

Інвентаризація (ревізія) наявності грошових коштів у касіпроводиться відповідно до Положення про бухгалтерський облік та звітності не меншодного разу на місяць. Ревізія каси проводиться раптово комісією,призначеної наказом керівника підприємства, в присутності касира. Прице полістно перевіряються готівкові гроші, грошові документи, цінніпапери і бланки суворої звітності. p>

Розписки на видані суми готівкою, не оформлені витратнимикасовими ордерами, в залишок по касі не включаються. Результатиінвентаризації оформляються актом (ф. № інв. 15). p>

На зворотному боці акта матеріально відповідальна особа пишепояснення про причини надлишків чи нестач, встановлених інвентаризацією,а керівник підприємства - рішення за результатами інвентаризації.
Виявлені надлишки готівкових грошей оприбутковуються з наступним перерахуванням додохід бюджету (на держпідприємствах) або перераховуються в дохід підприємства: p>

Д-т сч.50 "Каса" p>

К-т сч.68 "Розрахунки з бюджетом", 80 "Прибутки і збитки ". p>

У разі виявлення недостач їх суми підлягають стягненню з матеріальновідповідальної особи (касира) і оформляються записом: p>

1. Д-т сч.84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" p>

К-т сч.50 "Каса" p>

2. Д-т сч.73 "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" p>

К-т сч.84 "Нестачі і втрати від псування цінностей". P>

3.3Учет підзвітних сум. p>

Підзвітними сумами називаються грошові аванси, що видаються працівникаморганізації з каси на дрібні господарські витрати і на витрати повідряджень. Суму авансу, що видається під звіт, визначають запопереднім розрахунком вартості проїзду, добових, квартирних та іншихвитрат. Отримані гроші дозволяється витрачати підзвітним особамтільки на цілі, на які вони видані. У встановлені терміни підзвітніособи зобов'язані подати звіти про дійсно витрачені суми здодатком виправдувальних документів. Звіти про витрати на відрядження,наприклад повинні бути представлені протягом 3 днів після повернення звідрядження. Невитрачені суми авансу підзвітні особи повертають вкасу. У бухгалтерії авансові звіти перевіряють і визначають витрати,що підлягають затвердженню. Звіти стверджує керівник організації. P>

Підзвітні суми обліковуються на активному синтетичному рахунку 71
"Розрахунки з підзвітними особами". Видачу грошових авансів підзвітним особамвідображають за дебетом рахунка 71 і кредитом рахунка 50 "Каса".
Витрати, оплачені з підзвітних сум, списують з кредиту рахунка 71 вдебет рахунків 10 "Матеріали", 26 "Загальногосподарські витрати" та ін взалежно від характеру витрат. Повернені в касу залишкиневикористаних сум списують з підзвітних осіб у дебет рахунку 50 "Каса".
Аналітичний облік витрат з підзвітними особами ведуть по кожній авансовоївидачі. p>

3.4 Аналіз обліку підзвітних сум. p>

За липень 1999 р з каси організації видано в підзвіт 360422.79 рублівякі практично всі витрачені. Значні розміри цих витратпояснюються тим, що сфера діяльності організації розташована в радіусіприблизно 500 кілометрів, а також позмінний характером робіт.
Значна частина витрат припадає на придбання ПММ, з огляду навищезгадану причину і велика кількість механізмів та транспортнихкоштів. p>

3.5 Аудит розрахунків з підзвітними особами. p>

На рахунку 71 "Розрахунки з підзвітними особами" обліковуються розрахунки зпідзвітними особами за виданими ним авансами на оплату витрат, які неможуть бути зроблені шляхом безготівкових розрахунків: аванси наадміністративно-господарські операції витрати та службові відрядження.
Аванси на службові відрядження видаються за наявності відрядженняпосвідчень. При цьому враховується термін її, вартість проїзду, сума наоплату добових за діючими нормами. Аванси на витрати на відрядженняповинні видаватися особам, які працюють на даному підприємстві. p>

Можуть бути видані гроші в підзвіт на витрати на відрядження безнаявності посвідчення про відрядження, що класифікується як видачаавансів на особисті потреби і відволікає грошові кошти з обороту. Томунеобхідно визначити, чи є посвідчення про відрядження навідрядження працівників, їх термін, вартість проїзду, суму на оплатудобових за діючими нормами; чи вчасно підзвітні особиподають звіти за авансами і здають невитрачені залишки коштів. p>

На початку року керівник підприємства визначає коло осіб, якимнадано право одержувати гроші в підзвіт на господарські цілі,представницькі витрати. За рахунок коштів, отриманих у підзвіт,набувають матеріальні цінності, оплачують витрати на відрядження та іншівитрати, зумовлені основною діяльністю. Виплати за відрядженнямиздійснюються в межах норм, встановлених Мінфіном РФ і додатковопонад норми. p>

Виплати за нормами здійснюються за рахунок витрат виробництва,обігу, а понад норми-також за рахунок витрат обігу, але приоподаткування прибутку оподатковуваний база збільшується на сумиперевищення нормованих витрат. При аудиті операцій з підзвітними сумамислід:
1. З'ясувати, чи визначено керівником підприємства коло осіб, яким надано право одержувати гроші в підзвіт.
2. Перевірити, видаються чи підзвітним особам аванси понад установлені розміри, або особам, які не відзвітував за раніше отриманими сумами.
3. Чи є випадки прихованого авансування працівників підприємства на особисті потреби під виглядом видачі авансів на господарські та витрати на відрядження.
4. Чи своєчасно підзвітні особи подають звіти за авансами і здають невитрачені залишки коштів.
5. Витрачаються чи отримані суми на ті цілі, на які видані аванси.
6. Чи правильно складені кореспонденції рахунків і надання їх впливу на зміну фінансових результатів (збільшення, зменшення витрат виробництва, обігу). P>

При аудиті проводять суцільну перевірку стану і рухупідзвітних сум, виправдувальних документів, правильності відображенняоперацій на рахунках бухгалтерського обліку. При цьому застосовують прийомипростежування. Аудитор повинен звернути увагу чи немає підроблених документівна оплату різних послуг і вантажно-розвантажувальних робіт, виконаниминештатним працівниками; виявити факти придбання матеріалів особами,що їх витрачають на виробництво або господарські потреби; витрат привідсутність виправдувальних документів. p>

3.6 Аудит грошових коштів в касі. p>

Всі підприємства незалежно від їх форми власності зобов'язаніздійснювати касові операції відповідно до Правил про веденнякасових операцій підприємствами, організаціями та установами. УЗгідно з цими правилами підприємства повинні забезпечити збереженнягрошових коштів в касі. Як вже зазначалося вище грошові кошти маютьзберігатися в сейфі. Приміщення, де знаходиться каса, має бути обладнанесигналізаційних пристроєм з передачею на пульт органам внутрішніх справ;ізольованим від інших службових приміщень; мати капітальні стіни іперегородки; закриватися на двоє дверей: зовнішню, що відкривається назовні, івнутрішню виготовлену у вигляді сталевих грат; обладнане віконце длявидачі грошей. Касир під час вступу на роботу повинен ознайомитися зправилами ведення касових операцій. З ним керівник організаціїукладає договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
Грошові кошти, що надійшли в касу, повинні бути оприбутковані в цей жедень. Не рідше одного разу на квартал головний бухгалтер підприємства зобов'язанийздійснювати інвентаризацію грошових коштів. Перш ніж приступити доперевірці касових операцій, аудитор складає перелік тестів перевіркиконтролю грошових коштів в касі і отримує від працівників бухгалтеріївідповіді на поставлені питання, які дозволяють виявити станвнутрішнього контролю та обліку. Зразкові тести внутрішнього контролюпредставлені в таблиці 1. З цієї таблиці перевіримо, як здійснюєтьсяконтроль на нашому підприємстві. p>

Перелік тестів перевірки контролю грошових коштів в касі p>


| № № | Запитання | ВІДПОВІДІ | Прим |
| | | | Ечан |
| п/п | | | ия |
| | | Ні | Так | Ні | |
| | | Отв | | | |
| | | Ета | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здійснення контролю |
| 1. | Знімаються чи залишки грошових коштів щоквартально? | | + | | |
| 2. | Чи проводяться раптові перевірки в касі? | | + | | |
| 3. | Чи присутній головний бухгалтер при зняття залишків | | + | | |
| | В касі? | | | | |
| 4. | Перевіряє чи звіти касира головний бухгалтер? | | + | | |
| 5. | Знімаються чи залишки грошових коштів в касі на | | + | | |
| | Кінець року? | | | | |
| Забезпечення збереження |
| 6. | Зберігаються чи гроші в вогнетривкій сейфі? | | + | | |
| 7. | Чи є сигналізація в приміщенні каси? | | + | | |
| 8. | Чи укладено договір з позавідомчої охороною? | | + | | |
| 9. | Супроводжує чи охорона касира після отримання ним грошей | | + | | |
| | В банку? | | | | |
| 10. | Чи є другим ключі від сейфу у керівника | | + | | |
| | Підприємства? | | | | |
| Реальність |
| 11. | Чи реєструються прибуткові документи в журналах? | | + | | |
| 12. | Присвоює чи касир номери прибуткових та видаткових | | + | | |
| | Документами грошових коштів? | | | | |
| 13. | Складає чи касир прибуткові та видаткові документи | | + | | |
| | Грошових коштів? | | | | |
| 14. | Виробляються чи записи в звіті касира: | | | | |
| | А) щоденно | | | - | |
| | | | + | | |
| | В) у міру накопичення документів? | | | | |
| 15. | Крім грошових коштів в касі зберігаються чи: бланки | | + | | |
| | Облігацій, акцій, путівок в до і санаторію? | | | | |
| 16. | За рухом валютних коштів в касі складаються чи | | | - | |
| | Окремі звіти? | | | | |
| ПОВНОТИ |
| 17. | Вся чи здається в банк виручка надійшла в касу? | | + | | |
| 18. | Практикується чи одержання грошей від клієнта, | | + | | |
| | Працівників за товари, послуги іншими особами (минаючи | | | | |
| | Касира)? | | | | |
| ДОЗВІЛ |
| 19. | Чи потрібні два підписи на документах відображають видачу | | + | | |
| | Грошей з каси? | | | | |
| 20. | Практикується чи видача грошей з каси за однією | | | - | |
| | Підписом (керівника, головного бухгалтера)? | | | | |
| КЛАСИФІКАЦІЯ |
| 21. | Чи розроблена (по дебету, кредиту рахунку 50) найбільш | | + | | |
| | Характерна кореспонденція рахунків господарських | | | | |
| | Операцій, типових для даного підприємства? | | | | |
| ОБЛІК |
| 22. | Звіряє чи бухгалтер дані відомості по реалізації | | + | | |
| | Матеріальних цінностей, робіт, послуг з даними | | | | |
| | Грошових коштів, що надійшли в касу? | | | | |
| 23. | Дотується чи прибуткові, видаткові, касові | | + | | |
| | Документи в журналі реєстрації за датою, зазначених у | | | | |
| | Них? | | | | |
| 24. | Здає чи касир до бухгалтерії щоденно касові | | | - | |
| | Звіти? | | | | | P>

Під час перевірки касових операцій аудитор перевіряє:
-періодичність здачі звітів касира в бухгалтерію; чи є на касовихзвітах розписки головного бухгалтера або його заступника про перевірку іприйняття звітів і документів до них;
-чи використовуються за призначенням отримані з банку гроші, чи відповідаютькасові залишки ліміту, встановленого для підприємства, що перевіряєтьсябанком:
-чи є випадки видачі готівкових грошей стороннім особам бездовіреностей;
-погашення касових документів спеціальним штампом ( «сплачено»,
«Погашено»)
Перевірка наявності грошей у касі проводиться в присутності касира іголовного бухгалтера підприємства, що перевіряється, доступ інших осіб в касу учас зняття залишків не дозволяється. На час перевірки всі касовіоперації припиняються. Своєчасність та повноту оприбуткованих грошовихкоштів по касі можна простежити шляхом зіставлення даних про видачугрошей, що містяться у виписках банку і звітах касира. p>

Виявлені недостачі або надлишки грошей у касі аудитор відзначає вакті перевірки каси. Касир зобов'язаний дати аудитору письмове поясненняпричин надлишків або нестач. p>

АКТ p>

Інвентаризації грошових коштів p>

У касі ___________________на ___________________199 р. p>

Комісія у складі :___________________________________________________________________________________________________________________________________________________в присутності кассіра___________________________________
___________________проізвела інвентаризацію грошових коштів в касі.
У результаті інвентаризації виявилося:
Фактичне налічіе______________________________________________________
За обліковими данним_______________________________________________________Результат: недостача______________________________________________________ p>

ізлішкі________________________________________________________
Останні номери касових документів:
Прибутковий ордер №
Видатковий ордер №
Крім того, у касі виявилося валютних коштів:
Фактичне налічіе______________________________________________________
За обліковими данним_______________________________________________________
Результат: недостача______________________________________________________ p>

ізлішкі_______________________________________________________
Цінних паперів:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________Гроші в сумме___________________________________________________________
Валютні средства________________________________________________________
Прийняв на відповідне зберігання:
Касир __________________________________________________________________Комісія :______________________________________________________________________________________________________________________________________ p>

3.7 Аналіз касових операцій. p>

Надходження грошових коштів у касу Камиш-Бурунського ЛВУМГскладається в основному за рахунок надходження грошей з розрахункового рахунку,яке за липень 1999 р склало:
1553537.18 рублів (на зарплату і хозрасходи)
-квартплата 31226.67 рублів.
-від іншої реалізації матеріалів 2237.85 рублів.
-за оренду залу 800 рублів.
-за авто послуги 1200 рублів.
-інший прихід 51126.98 рублів.
Разом прихід за липень склав: 1640128,68 рублів. рублів, що склало (74.9%) від загальної витрати каси. Видано в підзвіт
-360422,79 Рублів (22%). Здано в банк -36898,34 рублів.
Організація не завжди витримує встановлений банком ліміт по касі. Такна 1.08.99г залишок грошових коштів в касі склав -6884 рубля противстановленого ліміту - 6300 рублів. Це пояснюється роз'їзним характеромроботи основного персоналу робітників і фахівців та їх затримки на лініїзважаючи на непередбачених ситуацій. При перевірці касової дисципліни банкомштрафні санкції не застосовувалися. p>

4. Облік розрахункових операцій p>

При розрахунках між підприємствами, банками та державою застосовуєтьсякалендарна система розрахунків, тобто всі платежі з розрахункового рахунку,включаючи відрахування до бюджету і виплату заробітної плати, проводяться впорядку календарної звітності (в порядку їх надходження до банку). p>

Платежі за безготівковими розрахунками банк проводить за згодою власникарозрахункового рахунку. Лише при платежах фінансовим органам за простроченимиподатків, за наказами арбітражу, при погашенні прострочених позик,списання грошових коштів з розрахункового рахунку проводиться без його згоди
, Тобто примусово за інкасовому дорученням. P>

Підприємство періодично (щодня або в інші встановлені банкомстроки) отримує від банку виписку з розрахункового рахунку, тобто перелікздійснених ним за звітний період операцій. До виписці банку додаютьсядокументи, отримані від інших підприємств і організацій, на підставіяких зараховані або списані кошти, а також документи, виписаніпідприємством. p>

Виписка з розрахункового рахунку є другим примірником особовогорахунку підприємства, відкритого йому банком. Зберігаючи грошові коштипідприємств, банк вважає себе боржником підприємства (його кредіторс

загрузка...

Другие новости по теме:

 • Скачать бланк баланса украина
 • Скачать бланк рахунок-фактура
 • Скачать бланк видатковий касовий ордер
 • Скачать бланк авансового звіту
 • Скачать форму баланса украина

 •  


  Если у Вас получилось Скачать бланк акт виконаних робіт , можем Вас поздравить )). Если Скачать бланк акт виконаних робіт не получилось из-за битых ссылок - обязательно напишите в комментах! Ну, и если Вы просто не знаете как Скачать бланк акт виконаних робіт - поищите в интернете инструкции на эту тему .  Добавление комментария
  Ваше Имя:
  Ваш E-Mail:

  Код:
  Включите эту картинку для отображения кода безопасности
  обновить если не виден код
  Введите код:


  Пользователей: 0
  Отсутствуют.

  Роботов: 0
  Отсутствуют.